Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Onze kantoren zijn gesloten van 23/12 tot en met 01/01.

17.12.2019

Het Vegaplan- en Codiplan team wenst u een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

27.11.2019

+lees verder

Vegaplan publiceert versie 3.0 van de Vegaplan Standaard

17.09.2019

Naar aanleiding van de goedkeuring van de Sectorgids G-040 v4.0 door het FAVV publiceert Vegaplan versie 3.0 van de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie. Vegaplan, die verantwoordelijk is voor het administratief beheer van de Vegaplan Standaarden en Sectorgidsen, staat hiervoor in nauw overleg met bevoegde overheden, afnemers en landbouworganisaties. De Vegaplan Standaard omvat alle wettelijke en bovenwettelijke eisen rond voedselveiligheid, geïntegreerde gewasbescherming (IPM), duurzame ontwikkeling en markttoegang. Het Vegaplan certificaat waarborgt zo dat de afgeleverde producten conform de geldende wetgeving en kwaliteitseisen zijn. Doordat de Modules A&B (“Plantaardige productie” en “Ruwvoeder”) van de Sectorgids G-040 volledig in de Standaard geïntegreerd zijn, heeft het FAVV de Vegaplan Standaard v3.0 equivalent verklaard met de Sectorgids v4.0. Dit betekent dat de landbouwer een gecombineerd certificaat behaalt en kan genieten van de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage en een vermindering van de inspectiefrequentie door het FAVV indien alle productgroepen binnen zijn bedrijf worden afgedekt. Deze meerwaarde werd reeds door meer dan 17.000 landbouwers erkend.

 

Belangrijke wijzigingen op gebied van voedselveiligheid, duurzame teelttechnieken en IPM

 

Eén van de belangrijkste ingrepen in versie 3.0 is de grondige herwerking van de eisen voor het water dat gebruikt wordt in voor-oogst en na-oogst activiteiten die in het nieuwe hoofdstuk “water voor primaire productie en daarmee verband houdende bewerkingen” zijn weergegeven. Een uitgebreide bijlage ondersteunt de eisen door het aanreiken van een risicoanalyse en beslissingsbomen die de landbouwer helpen om aan de eisen te voldoen. Nieuw is ook de integratie van een nieuw hoofdstuk ‘export naar derde landen’. Dit is van toepassing voor producten met bestemming derde landen waar bijkomende of andere vereisten dan de EU-wetgeving gelden.

Ter voorkoming van aardappelziektes en -plagen werden ook de fytosanitaire eisen voor pootgoed aangescherpt. Op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) werden een reeks aanpassingen uitgevoerd en nieuwe eisen opgenomen welke middels een checklist-update reeds in voege traden. Onder de sectorspecifieke eisen zijn de schriftelijke bevestiging (niveau 2) dat plastiek gebruikt bij ruwvoeder geschikt is om in contact te komen met diervoeder en de verplichting van gebruik van blauwe handschoenen bij het oogsten van industriegroenten meest ingrijpend.

 

Vegaplan Standaard v3.0 geldt definitief vanaf 4 december 2019

 

De Vegaplan Standaard v3.0 treedt definitief in werking op 4 december 2019, vanaf wanneer alle audits volgens deze versie moeten gebeuren. Indien beide partijen er klaar voor zijn, kan versie3.0 echter reeds vroeger worden gebruikt. Het is dan ook aangeraden om zo snel mogelijk kennis te nemen van de nieuwe versie en ermee aan de slag te gaan.

Het lastenboek is gratis beschikbaar op de website www.vegaplan.be waar ook een checklist op maat kan worden gegenereerd. Er is ook een handleiding ter beschikking met pictogrammen, invullijsten en procedures om zich eenvoudig in orde te stellen met de vereiste vermeldingen en registraties. Tenslotte heeft elke gecertificeerde landbouwer toegang tot de databank waar hij zijn certificatiestatus kan raadplegen en hij zijn elektronische teeltfiches kan beheren en delen met zijn afnemers. Deze integratie doorheen de keten maakt dat de Vegaplan Standaard onmisbaar is geworden in de plantaardige sector.

+lees verder

De zomer nieuwsbrief is beschikbaar!

26.07.2019

+lees verder

Het Vegaplan jaarverslag is nu beschikbaar!

19.06.2019

2018 was een geslaagd jaar voor Vegaplan. In hun jaarrapport wordt een mooi overzicht gegeven van hun realisaties en successen en worden de perspectieven voor 2019 belicht. 

 

Een gratis elektronische teeltfiche voor gecertificeerde landbouwers

 

Sinds 2018 stelt Vegaplan een gratis elektronische teeltfiche ter beschikking van de gecertifieerde landbouwers die zij direct kunnen delen met hun afnemers. Deze teeltfiche betekent voor de landbouwers dus een handig instrument dat hen heel wat tijd kan besparen. Voor de afnemers biedt de elektronische teeltfiche dan weer een garantie op homogeniteit van het product en een efficiënter beheer van haar leveranciers.

 

Vegaplan in cijfers

 

In 2018 waren er meer dan 17.000 Vegaplan gecertificeerde bedrijven, wat overeenkomt met 57% van de landbouwers in België. De Vegaplan gecertificeerde landbouwers vertegenwoordigen echter een nog groter aandeel van de landbouw in functie van de productievolumes. Zo is 85% van het suikerbieten areaal, 84% van het aardappelareaal en 81% graanareaal Vegaplan gecertificeerd.

 

Verspreid over België zijn er ook meer dan 1000 Loonwerkers gecertificeerd voor de Vegaplan standaard.

 

In de loop van 2018 werden ongeveer 6000 audits uitgevoerd waarbij de bedrijven niet alleen op voedselveiligheid, maar ook op sociale- en milieu-eisen werden gecontroleerd. Vegaplan heeft dus een belangrijke bijdrage geleverd in een veilige en duurzame productie van primaire plantaardige producten.

 

Vegaplan in beweging

 

De teeltvrije zones op percelen gesitueerd in Vlaanderen werden in 2018 opgenomen in het lastenboek. Hiermee levert Vegaplan een bijdrage aan de bescherming van de waterkwaliteit in de Vlaamse waterlopen. Daarboven werden in Vlaanderen de nodige maatregelen voor de reductie van drift bij het spuiten van kracht. Landbouwers zijn nu verplicht van minstens 50% driftreducerende doppen op hun spuittoestellen te monteren of gebruik te maken van 50% driftreducerende technieken. Deze maatregelen zijn sinds april 2019 ook in Wallonië verplicht. Daarnaast werden ook de maatregelen om de verspreiding van knolcyperus te verhinderen beter op elkaar afgestemd.

 

Een laatste verwezenlijking van Vegaplan voor 2018 was het afwerken van de Vegaplan Standaard Niet-eetbare tuinbouwproducten of Vegaplan Standaard NET. De troef van de nieuwe Vegaplan Standaard NET is zijn grote reikwijdte. Zo omvat deze niet alleen de eisen die van toepassing zijn op de productie en de handel van sierplanten zoals deze door het FAVV worden bepaald, maar ook de maatregelen rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en de kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal onder bevoegdheid van de gewesten.

 

Tenslotte verwelkomde Vegaplan in 2018 de organisaties Fresh Trade Belgium (de beroepsfederatie voor bedrijven actief in de sector fruit en groenten) en AVBS (de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening) als nieuwe leden. Hiermee vergroot ze verder haar belang om een duurzame landbouwproductie in België te verzekeren.

 

Het jaarverslag kan worden geraadpleegd via onderstaande link.  Indien u het jaarverslag wenst af te printen, kunt u het hier downloaden. 

 

Wij wensen u veel leesplezier!

+lees verder

De lente nieuwsbrief is beschikbaar!

22.05.2019

+lees verder

De winter nieuwsbrief is beschikbaar!

20.02.2019

+lees verder

Vegaplan introduceert de Vegaplan Standaard NET, een lastenboek voor de sierteeltsector

29.01.2019

Na de eetbare teelten biedt Vegaplan nu ook voor de niet-eetbare teelten (sierteelt en boomkwekerij) een standaard aan: de Vegaplan Standaard NET (voor Niet-Eetbare Tuinbouwteelten). Met de Vegaplan Standaard NET kan worden voldaan aan zowel de wettelijke vereisten onder de bevoegheid van het FAVV als de gewestelijke overheden en dit in één enkele driejaarlijkse audit. Uniek voor deze standaard is dat zowel de handel als de productie opgenomen zijn. Daardoor kunnen ook producenten van siergewassen die naast productie ook aan handel doen, zich laten certificeren en kans maken op de bonus (verlaagde jaarlijkse FAVV-heffing). 

 

Vegaplan, beheerder van de sectorgidsen G-040 voor de primaire eetbare productie en G-033 loonwerk en de private lastenboeken Vegaplan Standaard en Vegaplan Standaard loonwerk, lanceert nu ook een Vegaplan Standard NET, de standaard voor de niet-eetbare primaire plantaardige productie en dekt hiermee de volledige plantaardige productie af. Deze standaard brengt echter geen bijkomende verplichtingen voor de sieteler gezien het een verzameling is van wettelijke verplichtingen waarvan de sieteler al moet voldoen. In onderstaande figuur is opgelijst welke delen opgenomen zijn in deze Standaard. 

Figuur 1: De verschillende elementen opgenomen in de Vegaplan Standaard NET

 

Autocontrole in de sierteeltsector

 

De sectorgids G-040 module D omvat alle wettelijke vereisten die voortkomen uit de autocontroleplicht onder de bevoegdheid van het FAVV. De autocontroleplicht stelt dat iedere operator in de voedselketen moet voldoen aan de principes van autocontrole. Dit is een interne controle om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid van de producten. Wat betreft de sierteeltsector wordt hierbij de focus gelegd op de traceerbaarheid en meldingsplicht. Om aan deze autocontroleplicht te voldoen kan een sierteler gebruik maken van de sectorgids (G-040 module D) waarin alle eisen zijn beschreven. Een sierteler die hieraan voldoet en zich hiervoor laat certificeren door een onafhankelijk certificeringsorganisme (OCI) heeft recht op een korting op de jaarlijkse FAVV-heffing (bonus) en komt in aanmerking tot een vermindering van de frequentie van inspectie door het FAVV. 

 

Om deze korting te kunnen ontvangen moeten alle activiteiten die bij het FAVV geregistreerd zijn, afgedekt zijn door een autocontrolesysteem. Hier knelde in het verleden voor de sierteeltsector vaak het schoentje. Specifiek aan de sierteeltsector is dat op heel wat bedrijven naast productie van sierteeltproducten ook handel wordt gedaan in deze producten. Op heden bestond er nog geen sectorgids voor de handel in niet-eetbare tuinbouwproducten. Sinds kort is hier verandering in gekomen met de publicatie van de G-043, de sectorgids voor handel in niet-eetbare tuinbouwproducten. Door een certificatie voor deze twee sectorgidsen is het nu mogelijk voor deze bedrijven de certificatie van een autocontrolesysteem aan het FAVV aan te tonen en hierdoor ook in aanmerking te komen voor de bonus op de jaarlijkse FAVV-heffing en de verlaagde inspectiefrequentie. 

 

IPM-sierteelt en minimum kwaliteitsvereisten teeltmateriaal 

 

Naast deze twee sectorgidsen is in de Standaard geïntegreerde gewasbescherming (IPM-Integrated Pest Management) binnen sieteelt opgenomen. IPM vloeit voort uit een Europese richtlijn (2009/128/EC) en is gebaseerd op acht basisprincipes. Deze laten de teler toe op een ecologisch en economisch verantwoorde en efficiënte manier plagen, ziekten en onkruiden onder controle te houden. Deze principes zijn uitgeschreven in een checklist en zijn tevens opgenomen in de Vegaplan Standaard NET. 

 

Daarnaast neemt de Vegaplan Standaard NET voor Vlaanderen ook de controles op betreffende de minimum EG-kwaliteit van teeltmateriaal van siergewassen. Deze werden vóór 2019 uitgevoerd door de diensten van het Departement Landbouw en Visserij. Vanaf 2019 worden deze controles uitbesteed en zullen deze door de onafhankelijke controle instellingen (OCI's) in kader van de Vegaplan Standaard NET controles worden uitgevoerd. 

 

Met andere woorden heel wat zaken kunnen via de Vegaplan Standaard NET in één driejaarlijkse audit gecombineerd worden gecontroleerd. Dit bespaart de sierteler/boomwkwer tijd en controlekosten. 

 

Hoe zich laten certificeren?

 

De checklist en het lastenboek van de Vegaplan Standaard NET zijn online gratis te raadplegen via de website van Vegaplan

Om zich te laten certificeren moet men een OCI of onafhankelijk certificeringsinstelling contacteren. Deze zal dan binnen de negen maanden een audit uitvoeren. Indien aan alle punten uit het lastenboek wordt voldaan zal een certificaat worden uitgereikt. Dit certificaat is dan drie jaar geldig. Na drie jaar zal de OCI terug contact opnemen om een nieuwe audit uitvoeren zodat het certificaat kan worden verlengd. De lijst met OCI's is terug te vinden op de website van Vegaplan waar ook een tool beschikbaar is om bij verschillende OCI's offertes aan te vragen. 

 

Voor meer info over de Vegaplan Standaard NET kan u terecht bij Vegaplan: info@vegaplan.be of 02/880 22 00. 

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

27.11.2018

+lees verder

Nieuwe versie van de Belbeef Standaard in voege vanaf 1 oktober 2018

02.10.2018

Belbeef lanceert een nieuwe versie  van de Belbeef Standaard voor het Belgische rundvlees. In de dierlijke productie lag de focus op het aspect "dierenwelzijn" en op de ontwikkeling van een Duurzaamheidmonitor om de duurzame initiatieven van onze veehouders aan te tonen.
Voor meer informatie, zie de Belbeef website op  www.belbeef.be .

+lees verder

Pagina's