Quality, food safety, traceability and durability. That is what we stand for!

Abbreviations

ABS Algemeen Boerensyndicaat
AGF Aardappelen – Groenten – Fruit
AGROFRONT Overlegplatform van representatieve landbouworganisaties (ABS, BB, FWA)
ARSIA Association Régionale de Santé et d’Identification Animales asbl – onder meer verantwoordelijk voor de registratie in Sanitel van gegevens betreffende identificatie van veehouders en dieren;
Audit Controle door het FAVV of een door het FAVV erkend en door BELAC geaccrediteerd controleorganisme, waarbij wordt nagegaan of de landbouwer voldoet aan de voorwaarden van de gids. Tijdens een audit worden de gegevens van een langere periode geverifieerd, daar waar een ‘gewone’ controle een momentopname is. Als bij een audit tekortkomingen worden vastgesteld, wordt er ook een zekere periode (1 tot 3 maand in geval van de sectorgidsen) toegestaan om zich in regel te stellen, daar waar tekortkomingen vastgesteld tijdens een ‘gewone’ controle kunnen leiden tot sancties.
Auditor Persoon die door het controleorganisme aangesteld is om de toepassing van de gids te controleren;
Autocontrole Geheel van maatregelen die door bedrijven worden genomen om ervoor te zorgen dat producten in alle stadia van productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen: ) voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid; ) voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van de producten waarvoor het FAVV bevoegd is; ) voldoen aan de voorschriften over de traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van die voorschriften; specifiek voor primaire productie – voldoen aan hygiënevoorschriften en bijhouden van registers
Basiskwaliteit omvat de wettelijke eisen inzake productveiligheid (onder bevoegdheid FAVV
BB Belgische Boerenbond
Bedrijfsadministratie Verzameling van allerhande gegevens, facturen en documenten die door de veehouder wordt bijgehouden
Bedrijfsdierenarts Rund De erkende dierenarts die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 door de verantwoordelijke is aangewezen om in de geografische entiteit de reglementaire controles en profylactische ingrepen op de runderen van het beslag uit te voeren; (KB 28/2/1999)
Bedrijfsdierenarts Varken De aangenomen dierenarts die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 door de verantwoordelijke is aangewezen om in het beslag de reglementaire controles en profylactische ingrepen op de varkens uit te voeren; (KB 15/2/1995)
Bedrijfsregister Verzameling van allerhande gegevens, facturen en documenten die door de veehouder wordt bijgehouden en bewaard gedurende vijf jaren in het kader van traceerbaarheid; maakt deel uit van de bedrijfsadministratie
BELAC Belgische accreditatieorganisatie
Belgapom Erkende Beroepsvereniging (e.b.) voor de Belgische aardappelhandel en verwerking
Bemefa Beroepsvereniging van de Belgische mengvoederfabrikanten
Beslag Een op een landbouwbedrijf als een epidemiologische eenheid gehouden dier of groep dieren van eenzelfde diersoort. Voor de toepassing van deze definitie worden de vleeskalveren als een aparte diersoort beschouwd
Bezoeker Elke persoon die niet op de vestigingseenheid woont en niet belast is met de dagelijkse verzorging van de dieren
BOOD De databank van het FAVV waarin alle operatoren opgenomen zijn die één of meerdere activiteiten uitvoeren die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen.
Braadkippen Kippen die gehouden worden voor de vleesproductie en die gehuisvest zijn in gesloten hokken
Broedeieren Eieren bestemd om te worden bebroed
Broeierij Bedrijf dat zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het opleveren van eendagskuikens
CC Controle Centrum – Centre de Controle Het Controle Centrum is een controleeenheid van een telersgroep, die de toelating heeft om onder toezicht van een OCI, erkend door FAVV, controles uit te voeren.
C.E.R.I.S.E. Le Centre d'Enregistrement et de Régulation de l'Information des Services à l'Elevage. Dit programma wordt beheerd door ARSIA.
Certificeren Uitreiken van een certificaat
Certificaat Aantoonbaar bewijs dat wordt afgeleverd na een gunstige audit en waaruit blijkt dat de veehouder voldoet aan de gids
Certificeringsorganisme Auditeert en certificeert de autocontrole en is bij BELAC geaccrediteerd volgens de norm EN 45011; erkend door FAVV; contacten – www.favv.be/sp/auto/autocontrole_nl.asp
CBB Confederatie Belgische Bietentelers
Cefi Vereniging van de Belgische cichorei fabrikanten
CFGCW Conseil de Filière Wallonne Grandes Cultures
CODIPLAN Overlegplatform van representatieve landbouworganisaties binnen de primaire productie (Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Fédération Wallonne de l’Agriculture)
CP Controlepuntnummer
DGZ Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw – onder meer verantwoordelijk voor de registratie in Sanitel van gegevens betreffende identificatie van veehouders en dieren;
Dierenvoeder Onder “dierenvoeder” vallen volgende termen: 1. Toevoegingsmiddelen 2. Voormengsels 3. Voedermiddelen 4. Mengvoeders Bij “mengvoeders” wordt een onderscheid gemaakt tussen: 1. ”volledige diervoeders »: volstaan om aan de dagelijkse behoefte te voldoen 2. « aanvullende diervoeders »: moeten gebruikt worden samen met andere voeders om aan de dagelijkse behoefte te voldoen
Diergeneesmiddelen Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik: met of zonder wachttijd al of niet voorschriftplichtig.
Eéndagskuikens Pluimvee dat nog geen 72 uur oud is en dat nog niet is gevoerderd
EHBO Eerste hulp bij ongevallen
Erkend laboratorium Laboratorium erkend door het Agentschap in toepassing van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, betaadrenergische of productiestimulerende werking;
FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen – kortweg het Voedselagentschap; landbouwers hebben doorgaans contact met het FAVV via de Provinciale Controle Eenheid (PCE) gevestigd in hun provincie
Fokpluimvee Pluimvee van 72 uur en ouder, bestemd voor de productie van broedeieren
Fresh Trade Belgium vzw Belgische beroepsfederatie voor invoerders, uitvoerders en groothandelaars in fruit & groenten
FWA Fédération Wallonne de l’Agriculture
GBCS Geïntegreerd Beheersen Controlesysteem. Het GBCSsysteem omvat 5 onderdelen: geautomatiseerde databases, een identificatiesysteem voor landbouwpercelen, een systeem voor de identificatie en registratie van dieren, steunaanvragen en een geïntegreerd systeem voor administratieve controles en inspecties in het veld
GGO Genetisch gemodificeerde organismen
Gids Sectorgids autocontrole primaire productie
GOEG granen, oliehoudende en eiwithoudende gewassen
Grootouderdieren Pluimvee in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van broedeieren voor ouderdieren
GSPPluimvee Goede service praktijken – pluimvee
Hok Zie stal
Hokkaart Fiche waarop de veehouder een aantal gegevens en kenmerken noteert over de betrokken productieronde; maakt deel uit van het bedrijfsregister
Inrichting Een plaats die geogra.sch gezien kan geïdenti.ceerd worden door een adres, waar ten minste een activiteit wordt uitgeoefend of van waaruit deze wordt uitgeoefend.
Interprofessioneel Organisme Door de minister erkend organisme voor de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk; paritair bestuurd door melkveehouders en kopers van de melk; 2 actief in België – MCCVlaanderen voor Vlaanderen & Comité du Lait voor Wallonië
KB Koninklijk besluit
KB autocontrole Koninklijk besluit van 14.11.2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
Koper Persoon, groepering van personen of onderneming die van een landbouwer dieren, planten, dierlijke of plantaardige producten koopt om deze in de handel te brengen, om deze – eventueel in loonwerk – in te zamelen, te verpakken, op te slaan, te koelen en te behandelen of te verwerken; om deze door te verkopen aan een of meer bedrijven die de producten behandelen of verwerken. Een groepering van in een zelfde geografisch gebied gevestigde kopers die voor rekening van de aangeslotenen administratieve en boekhoudkundige handelingen verricht welke noodzakelijk zijn voor de betaling van de heffing, wordt als koper beschouwd
Koppel pluimvee Zie “Lot pluimvee”
KVBM Koninklijke Vereniging der Belgische Maalderijen
LandbouwService Nationale Centrale LandbouwService vzw
Landbouw transport Transport dat door de landbouwer voor zijn eigen rekening of voor de rekening van een andere landbouwer uitgevoerd wordt.
LAVA Logistieke en Administratieve Veilingassociatie cvba.
Legkippen Pluimvee van 72 uur en ouder, dat wordt opgefokt voor de productie van consumptieeieren
Legkippenbedrijf Bedrijf of inrichting die wordt gebruikt voor het houden van legkippen
LOD Limit of Detection, aantoonbaarheidsgrens: de kleinste hoeveelheid van een stof die in een gegeven staal kan worden geobserveerd. Wanneer het gaat om stoffen waarvoor geen toelaatbaar gehalte is vastgesteld, is het detectievermogen de laagste concentratie waarbij een methode kan aantonen dat een monster werkelijk verontreinigd is. www.afsca.be/meldingsplicht/meldingslimieten/
Lot pluimvee Lot of koppel of toom of groep: groep pluimvee van eenzelfde diersoort met dezelfde gezondheidsstatus, dat tegelijkertijd in hetzelfde hok/stal wordt gehouden en dat een epidemiologische eenheid vormt. In batterijen omvat deze term alle dieren die hetzelfde omsloten luchtvolume delen.
M.g. Mycoplasma gallisepticum
MB Ministerieel besluit
MB meldingsplicht Ministerieel besluit van 22.01.2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen
MNC Maximale nonconformiteit : dit is ofwel een inbreuk op een norm, ofwel een direct gevaar voor de goede werking van autocontrole.
Melkhuis Ruimte voor opslag van het materiaal voor het melken en van de in gebruik zijnde reinigingsmiddelen, verder kunnen de spoelbak voor de melkstellen, een wasbak en de koelgroep zich hier bevinden
Melkinstallatie Geheel van apparatuur gebruikt om dieren te melken
Melkkoeltank Installatie voor het koelen en het koud bewaren van de rauwe melk op het veebedrijf
Melklokaal Ruimte die uitsluitend gebruikt wordt voor het melken van dieren
Melkophaler – transporteur Natuurlijke of rechtspersoon die rauwe melk ophaalt en/of vervoert als koper of voor rekening van een koper
Melkproductieeenheid Geheel van functioneel samenhangende middelen, door de melkveehouder uitgebaat voor de productie van melk en uitsluitend voor deze productie gebruikt – bijvoorbeeld weiden, stallen, melkinstallatie, dieren, voedervoorraden;
Melkveebedrijf Geheel van de door een melkveehouder uitgebate melkproductieeenheden
MRL Maximale Residu Limiet of maximum residugehalte: het hoogste wettelijk toegestane concentratieniveau van een residu van een diergeneesmiddel of een gewasbeschermingsmiddel in een levensmiddel of diervoeder
NCD Newcastle Disease
Notificatielimiet Waarde vanaf wanneer een veehouder voor een bepaalde parameter een verplichte melding moet doen bij het FAVV volgens de modaliteiten vastgelegd in het MB meldingsplicht
Opfokbedrijf Inrichting die zich toelegt op het opfokken van pluimvee tot fokpluimvee of legkippen
Opfokbedrijf voor Inrichting die zich toelegt op het opfokken van fokpluimvee tot het fokpluimvee voortplantingsstadium
Opfokbedrijf voor legkippen Inrichting die zich toelegt op het opfokken van legkippen tot het legstadium
Opfok grootouderdieren Pluimvee ouder dan 72 uur maar nog niet in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van broedeieren voor ouderdieren
Opfokker Veehouder met een opfokouderdierenbedrijf
Opfok ouderdieren Pluimvee ouder dan 72 uur maar nog niet in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van broedeieren voor gebruikspluimvee
Ouderdieren Pluimvee in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van broedeieren voor gebruikspluimvee
OVPG vzw Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige Grondstoffen en producten, afgekort OVPG vzw, zijnde de vereniging zonder winstoogmerk van representatieve verenigingen binnen de schakel handel in en verwerking van plantaardige grondstoffen en producten
PCB Polychloorbifenyl
PCE Zie Provinciale Controle Eenheid
PG Productgroep
Primaire dierlijke productie De productie, het fokken en het telen van dieren en primaire producten van dierlijke oorsprong; inclusief melken en de productie van dieren voorafgaande aan het slachten
Primaire Plantaardige productie De productie van planten en vruchten en plantaardige producten bestemd voor de handel in en de verwerking van voedingsmiddelen, de versmarkt en de dierlijke voeding, en productie van pootgoed en zaaizaden
Pluimvee Kippen, parelhoenders, kalkoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en vleesduiven – voor de productie van vlees of eieren voor menselijke consumptie
Productieronde Dieren – vleeskalveren, vleesvarkens, pluimvee, konijnen – die gedurende een bepaalde termijn op het veebedrijf gehouden worden, die ongeveer even oud zijn, gezamenlijk de productie doorlopen, en ongeveer gelijktijdig afgevoerd worden. Bij pluimvee mag het tijdsverschil tussen de eerste en laatste levering ééndagskuikens maximaal 72 uur bedragen. Op het pluimveebedrijf kunnen meerdere productieronden en bijgevolg meerdere leeftijden aanwezig zijn.
Provinciale Controle Eenheid PCE Provinciaal gestructureerde buitendiensten van het FAVV die instaan voor controle op het terrein.
Rauwe melk Product voortkomend van het melken van één of meer dieren
Reproductiebedrijf (opfok)Ouderdierenbedrijf
Ruwvoeder Alle voedergewassen die geteeld worden met het doel gebruikt te worden als voeder voor landbouwhuisdieren.
S.e./S.g./S.p./S.t. Salmonella enteritidis / gallinarum / pullorum / typhimurium
Sanitair verantwoordelijke Veehouder of eigenaar die gewoonlijk over de dieren van een veebeslag een onmiddellijk beheer en toezicht uitoefent. Deze persoon draagt de eindverantwoordelijkheid in het kader van de autocontrole voor wat betreft de naleving van de in deze gids beschreven maatregelen en het bijhouden van de registers op het bedrijf.
SANITEL Informaticasysteem voor de identificatie en de registratie van dieren, veehouders (sanitaire verantwoordelijken), veebedrijven (beslagen), verzamelplaatsen, veehandelaars, veevervoerders en verplaatsingen van de dieren – van het FAVV en beheerd door DGZ/ARSIA
Selectiebedrijf Inrichting die zoch toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van fokpluimvee ((opfok) Grootouderdierbedrijf)
Stal of hok Ruimte waarin de dieren zijn gehuisvest en worden gevoederd – ook veestal
Synagra Beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen en andere landbouwproducten
Tanklokaal Ruimte waarin de melkkoeltank zich bevindt
Toedienings- en verschaffingsdocument Standaarddocument dat de dierenarts opstelt op het ogenblik dat hij een geneesmiddel zelf toedient (in risicoperiode) of verschaft / aflevert aan de veehouder
Toom Productieronde of deel van een productieronde die/dat eenzelfde gezondheidsstatus heeft. Zie ook “lot pluimvee”.
Traceerbaarheid Mogelijkheid om een product door alle stadia van de productie, verwerking en distributie op te sporen en te volgen
Uniek lotnummer Uniek nummer toegekend door een producent aan produkten die hetzelfde proces hebben ondergaan en/of dezelfde dag geproduceerd zijn en als een “eenheid” kunnen beschouwd worden wat kenmerken en traceerbaarheid betreft.
VBT Verbond van de Belgische Tuinbouwcoöperaties
Veehouderij Een vleeskalverhouderij of een geregistreerde inrichting waar runderen worden gehouden, opgefokt of verzorgd, en waar elk rund beschikt over een overeenstemmend identificatiedocument dat de naam van de veehouder vermeldt
Veebedrijf Duidelijk omschreven sanitaire en geografische eenheid waar vee gehouden wordt geheel van dieren gehouden op één bedrijf; vormen een afzonderlijke eenheid op basis van door de diensten van het FAVV vastgestelde epidemiologische banden; elke vestiging moet – ook als het maar één dier telt – worden aangegeven in Sanitel
Veebeslag Het geheel van een groep dieren van dezelfde diersoort op een bedrijf met één sanitair statuut.
Veehouder De houder, verantwoordelijke van de landbouwhuisdieren op een landbouwbedrijf.
VEEPORTAAL Een beveiligde internettoepassing waarmee de veehouder snel en efficiënt: gegevens zoals beslag, verantwoordelijke, dieren, kan raadplegen, meldingen (geboorte, vertrek, aankomst) kan registreren en bestellingen zoals oormerken en documenten kan plaatsen Dit programma wordt beheerd door DGZ.
Veestapel Alle dieren, ongeacht soort of ras, die op een veebedrijf worden gehouden met het oog op de fokkerij of de productie van vlees, melk of eieren
VEGAPLAN.BE vzw De vereniging zonder winstgevend doel, opgericht onder de benaming “vzw VEGAPLAN.BE”, afgekort “Vegaplan” met als maatschappelijk doel het administratieve beheer van de Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie
Vegebe Verbond van Belgische groenteverwerkende bedrijven en industriegroenten – groentehandelaars en exporteurs
VEN Vestigings Eenheids Nummer
Vermeerderaar Exploitant van een ouderdierenbedrijf
Vermeerderingsbedrijf Bedrijf dat zich toelegt op de productie van broedeieren bestemd voor de productie van legkippen
Vleeskalf Rund, niet ouder dan twaalf maanden, geregistreerd op een vleeskalverhouderij;
Vleeskalverhouderij Een toegelaten inrichting waar uitsluitend kalveren worden gehouden voor de vleesproductie;
Voorschrift Standaarddocument dat de dierenarts opstelt op het ogenblik dat hij één of meerdere voorschrifteplichtige geneesmiddelen of gemedicineerd voeder voorschrijft
VT Veiligheidstermijn: de termijn die gerespecteerd moet worden na het uitvoeren van een fytobehandeling, om met zekerheid te voldoen aan de vastgelegde MRL