Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

VegaplanFR

VegaplanFR is een optionele aanvullende module van de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie en kadert in de internationale uitwisselbaarheid, en meer bepaald in export naar Frankrijk.

Achtergrond

Vanaf 2022 moeten in Frankrijk maaltijden in de collectieve catering (openbaar en privé) voor 20% uit biologische producten en voor 30% uit duurzame producten bestaan. Deze nieuwe verplichting kadert in de Franse “EGalim” wet over evenwichtige handelsbetrekkingen in de landbouwsector en gezonde en duurzame voeding. Producten met een "milieucertificering" van niveau 2 ( https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-... ) komen hiervoor in aanmerking tot eind 2029. De Franse overheid biedt een erkenningsprocedure voor private standaarden aan. Om aan deze nieuwe voorwaarde tegemoet te komen en export naar Frankrijk niet in gedrang te brengen, heeft Vegaplan de module VegaplanFR opgesteld.

Doelgroep

VegaplanFR is dus bedoeld voor Belgische producenten wiens producten naar Frankrijk worden geëxporteerd en meer bepaald ingezet worden in de collectieve catering.

Wat houdt VegaplanFR in?

De VegaplanFR module bevat bepalingen betreffende het milieu rond de 4 thema’s biodiversiteit, fytosanitaire strategie, bemesting en waterbeheer. Hieronder vindt u een beknopt overzicht:

Biodiversiteit

1. Identificatie en lokalisatie van milieu-relevante gebieden (Natura 2000, nationale parken, kwetsbare gebieden, erosiezones, etc.)
2. In kaart brengen van agro-ecologische infrastructuren met name landschapselementen die zijn opgezet in kader van de GLB-steun (grasland, bufferstroken, hagen, geïsoleerde bomen
3. Optimaal beheer hiervan (onderhoud, ligging, keuze aangeplante plantensoorten, etc.)
4. Toepassing van instandhoudingsmaatregelen indien percelen gelegen in Natura 2000

Fytosanitaire strategie

5. Beslissingsbasis voor elk interventie met gewasbeschermingsmiddelen (waarneming, waarschuwingsberichten, adviesdienst)
6. Deelname aan collectieve initiatieven voor plantenbescherming als ze bestaan

Beheer bemesting

7. Meststoffen en dierlijke mest zodanig opgeslagen, dat elke verontreiniging of lekkage naar de natuurlijke omgeving wordt voorkomen
8. Beschikken van bemestingswaarden van mineralische en organische en meststoffen
9. Beschikken over een inschatting van hoeveelheid dierlijke mest geproduceerd wordt op het bedrijf
10. Een jaarlijks bemestingsplan opstellen, met een realistische opbrengstopstelling
11. Registratie van de bemesting
12. Bemesting met opbrengst vergelijken en ermee rekening houden voor volgende bemesting

Beheer irrigatie

13. Irrigatie volgens behoefte van het gewas en waterreserves in bodem maximaal benutten. Gebaseerd op waarneming en beregeningsadviezen
14. Evaluatie en registratie water gebruik zoals de beslissende factor voor irrigatie
15. Controle van de beregeningsinstallaties op water lekken en correcte afstelling
16. Deelname aan collectieve initiatieven voor het water, als ze bestaan

Controle

Certificering van de VegaplanFR-module vereist een voorafgaande certificering voor de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie (VPS PPP). De module sluit aan bij de activiteiten zoals beschreven in de VPS PPP. Om het certificaat VegaplanFR module te verkrijgen, moeten alle plantaardige activiteiten van een landbouwbedrijf afgedekt zijn.
Anders dan de VPS PPP, vereist de VegaplanFR een tussentijdse audit tijdens de certificaatlooptijd van 3 jaar.
Vnd u hier de lijst van de certificeringsinstellingen die de VegaplanFR module aanbieden. U kanook meteen een vrijblijvend offerte bij één of meerdere certificeringsinstellingen opsturen.

Documenten

Alle de documenten betreffende de VegaplanFR (module, checklist) vindt u hier .