Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Lastenboeken

Vegaplan en Codiplan bieden verschillende lastenboeken op het niveau van de primaire productie aan.

Sectorgidsen

Een sectorgids bevat wettelijke voorschriften betreffende voedselveiligheid en traceerbaarheid voor een sector in de voedselketen (vb. Landbouw, horeca, slagers, ...) en wordt aanbevolen door de Belgische overheid. Sectorgidscertificaten zijn voor het FAVV het bewijs dat de landbouwer/loonwerker de wettelijke verplichtingen betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen correct naleeft.

1. G-040 (Sectorgids Primaire Productie)

Deze gids is de feitelijke samenvoeging van de sectorgidsen voor de primaire plantaardige productie en de primaire dierlijke productie en de toevoeging van een module niet-eetbare primaire productie. Op basis van deze eengemaakte gids, kan de overgrote meerderheid van de landbouwers, zowel gespecialiseerde als gemengde bedrijven, alle voorwaarden terugvinden die voor hun bedrijf en bijhorende activiteiten van toepassing zijn.

In deze gids worden de vereisten voor de primaire productie opgenomen met betrekking tot de traceerbaarheid en voedselveiligheid (hierbij inbegrepen de bescherming van de gezondheid van mensen, dieren en planten). Autocontrole of interne zelfcontrole vormt de basis van deze gids. Dit wil zeggen dat de landbouwer zelf, aan de hand van dit document, nagaat of zijn bedrijf voldoet aan de wettelijke voorschriften.

2. G-033 (Sectorgids Loonwerk)

In deze gids worden de activiteiten beschreven voor alle teelten (excl. hop) die door een loonwerker uitgevoerd kunnen worden: ontvangst, opslag en gebruik van grondstoffen, teelt en oogst van de primaire plantaardige producten en secundair transport.

3. G-034 (Sectorgids Hoevezuivel)

De doelgroep voor deze gids zijn landbouwbedrijven die op hun bedrijf melk verwerken en eigen zuivelproducten verkopen. De gids is van toepassing op de verwerking van melk afkomstig van koeien, geiten, paarden…

4. G-043 (Sectorgids groot-handel in niet-eetbare tuinbouwproducten)

De G-043 is de autocontrolegids voor handel in sieteeltgewassen. Een sierteler die zowel kweekt als handel dijft moet zich laten certificeren voor zowel de G-040 module D als voor de G-043 om de bonus (=korting) op de FAVV-heffing te verkrijgen. 

Private lastenboeken

De private lastenboeken die door Codiplan en Vegaplan aangeboden worden omvatten naast de wettelijke eisen ook bovenwettelijke eisen die gevraagd worden door afnemers. Een certificaat voor dergelijk lastenboek garandeert kwaliteit aan de afnemers en markttoegang aan de landbouwer.

1. Vegaplan Standaard Plantaardige Productie

De Vegaplan Standaard Primaire Productie bevat het geheel van de wettelijke eisen betref­fende voedselveiligheid, alsook aanvullende eisen voor productveiligheid, traceerbaarheid en productkwaliteit waaraan de plantaardige voedselketen moet voldoen. De Standaard omvat ook eisen rond duurzaamheid en neemt de wettelijke vereisten rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) op. De Vegaplan Standaard is van toepassing voor alle (plantaardige) teelten (excl. Niet-eetbare tuinbouwproducten/ Sierteeltproducten).

Het FAVV heeft de equivalentie erkend tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids G-040 (module A en B). 

2. Vegaplan Standaard Loonwerk

Omdat de schakel loonwerk als dienstverlener een grote invloed uitoefent op de primaire plantaardige productie werd ook voor de loonwerker een analoog systeem van kwaliteitsborging, traceerbaarheid en voedselveiligheid uitgewerkt. Bovendien sluiten beide systemen (plantaardige productie en loonwerk) perfect op elkaar aan.

De Vegaplan Standaard Loonwerk is gebaseerd op de Vegaplan Standaard voor de Plantaardige Productie. Deze herneemt de vereisten uit de Vegaplan Standaard voor landbouwers wanneer deze vereisten verwijzen naar activiteiten die ook door de loonwerker ingevuld kunnen worden.

Het FAVV heeft de equivalentie erkend tussen de Vegaplan Standaard e, de Sectorgids G-033. 

3. Vegaplan Standaard Niet-Eetbare Tuinbouwproducten - NET

Deze Standaard omvat het geheel van de wettelijke bepalingen betreffende de veiligheid, de traceerbaarheid en de kwaliteit van de productie van en de handel in niet-eetbare tuinbouwproducten. Het bevat eveneens milieu- en duurzaamheidsvoorwaarden, evenals de wettelijke bepalingen betreffende de geïntegreerde bestrijding van schadelijke organismen (IPM). 

4. CodiplanPLUS Varken

CodiplanPLUS Varkens kadert in de overeenkomst tot uitwisselbaarheid met de Duitse Standaard QS, waarin dieren onder beide kwaliteitsstandaarden geleverd kunnen worden zonder bijkomende controle.

CodiplanPLUS Varkens is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 module C voor de primaire dierlijke productie te gebruiken en toepasbaar op varkensbedrijven die hun dieren naar de Duitse QS-markt (Qualität und Sicherheit) wensen te commercialiseren. Voor zeugenbedrijven die biggen leveren aan Certus-mestbedrijven wordt CodiplanPLUS door Certus als voorwaarde gesteld.

5. CodiplanPLUS Rund

Het CodiplanPLUS Rund lastenboek kadert in het Generiek Lastenboek Rundvlees of GLR. Het is tot stand gekomen door de vergelijking van de verschillende bestaande lastenboeken voor rundvleesproductie onderling en tov de sectorgids. Enkel de punten die gemeenschappelijk zijn tussen de verschillende lastenboeken, zijn weerhouden in het CodiplanPLUS Rund lastenboek.

CodiplanPLUS Rund is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 module C voor de primaire dierlijke productie te gebruiken en aan te bevelen voor rundvee bedrijven die de afzetmogelijkheden voor hun dieren naar de retail en slagers wensen te verzekeren.

6. CodiplanPLUS Parkkonijn

Het lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn bevat bovenwettelijke bepalingen betreffende dierenwelzijn, en meer bepaald de huisvestingsvoorwaarden.