Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

CodiplanPlus Varkens

CodiplanPLUS Varkens in de overeenkomst tot uitwisselbaarheid met de Duitse Standaard QS, waarin dieren onder beide kwaliteitsstandaarden geleverd kunnen worden zonder bijkomende controle. 

CodiplanPLUS is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 voor de primaire dierlijke productie te gebruiken en toepasbaar op varkensbedrijven die hun dieren naar de Duitse QS-markt (Quälitat und Sicherheit) wensen te commercialiseren. Voor zeugenbedrijven die biggen leveren aan Certus-mestbedrijven wordt CodiplanPLUS door Certus als voorwaarde gesteld. 

CodiplanPLUS Varkens omvat het algemeen gedeelte en het specifieke gedeelte voor varkens van de sectorgids G-040, plus een aantal bijkomende vereisten. Deze bijkomende vereisten omvatten zowel wettelijke (milieu)bepalingen die niet in de sectorgids opgenomen zijn, als bovenwettelijke vereisten die voor de QS-markt van belang zijn. De bijkomende CodiplanPLUS Varkens checklist moet tijdens de audit van de G-040 mee gecontroleerd en ingevuld worden. 

Nieuwe versie lastenboek vanaf 1/1/2016

Om de uitwisselbaarheid tussen CodiplanPLUS Varkens en QS (Qualität und Sicherheit) te kunnen bestendigen in 2016, bleek het noodzakelijk ons lastenboek aan te passen. Na lang onderhandelen werd een akkoord bereikt tussen Codiplan en QS, waardoor de uitwisselbaarheid ook in 2016 kan gegarandeerd worden. 

De controle instellingen die bedrijven controleren in het kader van dit lastenboek, moeten vanaf 1/2/2016 volgens deze nieuwe versie auditeren. 

Wat is er precies veranderd ten opzichte van versie 4?

1) Gecertificeerd transport biggen en varkens

2) Salmonella

3) 20% spotaudits

Dit wordt hieronder verder in detail besproken. 

1. Gecertificeerd transport biggen en varkens

Het professioneel transport van levende dieren naar het varkensbedrijf en naar QS gecertificeerde slachthuizen (voornamelijk in Duitsland) moet door QS of gelijkwaardig gecertificeerde transporteurs gebeuren. 

Op de databank van QS kan gezocht worden naar QS transport gecertificeerde transporteurs. Hieronder is beschreven hoe dat moet. 

Belpork is momenteel het Certuslastenboek aan het uitbreiden met een luik "levend transport". De bedoeling is transporteurs die voor dit transportluik gecertificeerd zullen worden, als gelijkwaardig te beschouwen. 

2. Salmonella monitoring

De stalen die genomen worden op bedrijven met 30 of meer vleesvarkens in het kader van Aujeszky, moeten bijkomend geanalyseerd worden op Salmonella antistoffen. Vroeger gebeurde dat automatisch op elk vleesvarkensbedrijf, maar sinds het FAVV in april 2015 dit programma stopzette, gebeurt dat nu nog enkel bij CodiplanPLUS en Certusbedrijven. 

3. 20% Spotaudits

 Op jaarbasis moet op 20% van alle gecertificeerde bedrijven, een zogenaamde "spotaudit" plaatsvinden. Dat is een aangekondigde, beperkte audit. Deze mogen niet gefactureerd worden door de controle-instelling, maar worden verrekend in de kost voor de 3-jaarlijkse audit. 

Voor bijkomende praktische info kan u zich wenden tot uw OCI vindt de contactgegevens van de OCI's verder op deze pagina. 

AB registratie

Ter herinnering: sinds 1 januari 2014 moeten alle antibacteriële middelen en met antibiotica gemedicineerde voeders gebruikt door een CodiplanPLUS varkens gecertificeerde landbouwer worden geregistreerd door de dierenarts, de apotheker of de leverancier van het voedermiddel. 

Sinds februari 2017 is de AB-registratie wettelijk verplicht voor de hele varkenssector. De varkenshouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichting. U kan daartoe gebruik maken van één dere drie toepassigen: AB register, Bigame of SanitelMed

OCI

De OCI's die erkend zijn voor het auditeren en certificeren van het CodiplanPLUS lastenboek zjin de volgende :

  • AIB Vinçotte (tel: 04/263.56.29)
  • Certalent (tel:010/84.65.66)
  • CKCert (tel: 09/330.10.20)
  • Promag (tel:084/46.03.46)
  • Quality Partner (tel:04/240.75.00)
  • SGS (tel:03/545.87.06)