Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Vegaplan lanceert milieu-module VegaplanFR voor export naar Frankrijk

27.04.2021

Naar aanleiding van de goedkeuring door de Franse Commissie voor Milieucertificering (CNCE), heeft Vegaplan het genoegen om zijn nieuwe milieu-module VegaplanFR te publiceren.

De module VegaplanFR kadert in de internationale uitwisselbaarheid en meer bepaald in de Franse “EGalim” wet over evenwichtige handelsbetrekkingen in de landbouwsector en gezonde en duurzame voeding. Het Franse decreet 2019-351 van 23 april 2019 over de samenstelling van de maaltijden in collectieve catering (openbaar en privé) bepaalt dat de maaltijden vanaf 2022 voor 20% uit biologische producten en voor 30% uit duurzame producten moeten bestaan. Producten met een "milieucertificering" van niveau 2 komen hiervoor in aanmerking tot eind 2029. Voor deze milieucertificering biedt de Franse overheid een erkenningsprocedure voor private standaarden aan, waarvan Vegaplan dan ook gebruik maakte.

Vegaplan werd al in 2019 van industrie en handel benaderd met de vraag hoe best aan de vereisten van de Franse voedingssector en dit decreet voldaan kan worden. Zonder erkenning, dreigde de export naar Frankrijk in gedrang te komen en belangrijke markten verloren gaan.

Als beheerder van de Belgische Standaard voor Primaire Plantaardige Productie is Vegaplan best geplaatst om hiervoor een oplossing te vinden. Na grondige analyse, heeft Vegaplan ervoor gekozen om een optionele aanvullende module bij de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie aan te bieden. Hierdoor hoeven enkel producenten die effectief betrokken zijn bij export naar Frankrijk, en meer bepaald grondstof aanleveren voor producten met bestemming collectieve catering, deze certificatie aan te vragen. Vandaar ook dat de benaming VegaplanFR gekozen werd.

Vegaplan is nu volop bezig met de voorbereidingen zodat certificatie in de komende weken van start kan gaan. Raadpleeg alvast de VegaplanFR om kennis te nemen van de voorwaarden en eisen rond de thema’s biodiversiteit, fytosanitaire strategie, bemesting en waterbeheer die erin zijn opgenomen.

Meer informatie:

 

Contact:

 

 Vegaplan vzw, Brigitta Wolf at brigitta.wolf@vegaplan.be

+lees verder

Vegaplan Standaard gebenchmarkt ‘resembling’ met de GLOBALG.A.P. Standaard Crops for Processing

26.03.2021

26 maart 2021

Vegaplan en GLOBALG.A.P. zijn verheugd om de benchmark als “resembling scheme” van de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie met de GLOBALG.A.P Standaard Crops for Processing (CfP) aan te kondigen.

De besprekingen over een mogelijke samenwerking startten reeds enkele jaren geleden, toen GLOBALG.A.P. de Standaard CfP lanceerde. België is de grootste exporteur van diepvriesgroenten en aardappelen in Europa en het merendeel van de gewassen bestemd voor verwerking worden reeds afgedekt door de Belgische kwaliteitsstandaard Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie. Zo is momenteel meer dan 80% van de productieoppervlaktes in België voor aardappelen en suikerbieten Vegaplan gecertificeerd. Voor industriegroenten loopt dit zelfs op tot 96%. Het spreekt dan ook voor zich dat mogelijke synergiën tussen beide standaarden en efficiëntie op vlak van certificering werden onderzocht.

Mathieu Vrancken, voorzitter Vegaplan: “Dankzij deze benchmark kunnen wij aan internationale stakeholders – die de Vegaplan Standaard misschien minder goed kennen – de kwaliteit van ons Belgisch systeem nog beter aantonen.”

Guy Callebaut, voorzitter GLOBALG.A.P.: “Waar mogelijk, moeten synergiën tussen kwaliteitsstandaarden gevonden worden. De samenwerking met het Belgische kwaliteitssysteem Vegaplan is essentieel, om controle en certificatie efficiënt te organiseren en geen overbodige kosten voor kwaliteitsborging te scheppen. Daarom heb ik dit project van begin af aan ondersteund.”

Een grondige vergelijking van de twee standaarden bevestigt dat ze in belangrijke mate op elkaar aansluiten en grotendeels overeenkomen. Gezien de structurele verschillen in aanpak koos Vegaplan bewust voor een benchmark van het type "resembling", om zo de flexibiliteit en de regionale specificiteit van de Vegaplan Standaard te bewaren. De structuur en inhoud van de Vegaplan Standaard worden namelijk grotendeels bepaald door de integratie van het Belgisch autocontrolesysteem op federaal niveau en de IPM-eisen op regionaal niveau. De aspecten die tijdens de benchmark als niet volledig equivalent werden beoordeeld, zijn gepubliceerd op de websites van GLOBALG.A.P. en Vegaplan.

Wat betekent dit in de praktijk?

De benchmark heeft geen directe impact op de landbouwers die Vegaplan gecertificeerd zijn. Het Vegaplan certificaat blijft de referentie in België op gebied van kwaliteitsborging en markttoegang van plantaardige producten bestemd voor verwerking.

Voor handel, industrie en distributie die op zoek zijn naar uniforme standaarden in hun aankoopstrategieën, bevestigt de benchmark de gelijkenis tussen beide standaarden.

Meer informatie is te vinden op de websites van Vegaplan en GLOBALG.A.P.

 

https://www.GLOBALgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/benchmarking/scheme-profile/Vegaplan/

 

https://www.vegaplan.be/nl/benchmark/GLOBALGAP


Over GLOBALG.A.P.


GLOBALG.A.P. is een toonaangevend wereldwijd certificeringsprogramma dat landbouwers en detailhandelaars samenbrengt om veilig voedsel te produceren en op de markt te brengen, schaarse hulpbronnen te beschermen en te bouwen aan een duurzame toekomst. GLOBALG.A.P. biedt benchmarkingdiensten aan voor andere normen en regelingen die GLOBALG.A.P. als referentiepunt willen gebruiken om hun gelijkenis aan te tonen.

Bezoek www.globalgap.org voor bijkomende informatie.


Contact:  
GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Almut Sievers at sievers@globalgap.org


Over Vegaplan


Vegaplan staat in voor voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de Belgische plantaardige producten en telt meer dan 17.000 gecertificeerde land- en tuinbouwers. De Vegaplan Standaard Primaire Productie bevat het geheel van de wettelijke eisen betreffende voedselveiligheid, alsook aanvullende eisen voor productveiligheid, traceerbaarheid en productkwaliteit waaraan de plantaardige voedselketen moet voldoen. De Standaard omvat ook eisen rond duurzaamheid en neemt de wettelijke vereisten rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) op.

Bezoek www.vegaplan.be voor bijkomende informatie.

Contact:  
Vegaplan vzw, Brigitta Wolf at brigitta.wolf@vegaplan.be

+lees verder

De Winter 2021 nieuwsbrief is beschikbaar!

29.01.2021

+lees verder

CodiplanPLUS Varkens gaat op in het ééngemaakt kwaliteitssysteem BePork

14.12.2020

BePork, de basis voor markttoegang

Het BePork-kwaliteitslabel bouwt verder op de wetgeving: de autocontrole (G040C) en de wettelijke bepalingen rond dierenwelzijn, vervat in het Codiplan Animal Welfare lastenboek (zie verder voor meer uitleg). Daar legt BePork bijkomende bovenwettelijke eisen bovenop rond duurzaamheid, dierenwelzijn en diergezondheid.

BePork vormt de uniforme basis doorheen de volledige varkenskolom waarop andere initiatieven verder kunnen bouwen. Dat zorgt voor transparantie en duidelijkheid in de markt.

Het BePork-kwaliteitslabel is gelijkwaardig aan het Duitse kwaliteitssysteem QS. Dat betekent concreet dat de export naar Duitsland via dit lastenboek gegarandeerd blijft, zonder bijkomende eisen.

BePork gaat van start vanaf januari 2021.

Welke gevolgen heeft de oprichting van BePork voor de CodiplanPLUS deelnemers ?

Met de opstart van BePork zal het CodiplanPLUS lastenboek en zijn certificaten uitdoven. Indien u in het nieuwe BePork systeem wenst te stappen, zal de eerstvolgende audit volgens het BePork lastenboek uitgevoerd worden, dat zal resulteren in een BePork certificaat. De einddatum van dit certificaat zal net zoals bij CodiplanPLUS gelijk zijn aan de einddatum van uw G040 autocontrole certificaat.

Om deze overstap te maken dient het online aansluitingsformulier dat u terugvindt op de Belpork website ingevuld te worden.

Wanneer wordt de initiële BePork audit uitgevoerd?

Indien het huidig CodiplanPLUS certificaat vervalt in 2021 of 2022, zal respectievelijk in 2021 of 2022 een initiële audit uitgevoerd worden volgens het nieuwe BePork lastenboek, in combinatie met de G040C en de Codiplan Animal Welfare. Dit zal resulteren in een BePork, een G040C en een Codiplan Animal Welfare certificaat, met een looptijd van 3 jaar.  

Indien het huidig CodiplanPLUS certificaat vervalt in 2023 of 2024, zal in 2021 of 2022 een initiële audit uitgevoerd worden volgens het nieuwe BePork lastenboek, in combinatie met de Codiplan Animal Welfare, maar zonder de G040C.Dit zal resulteren in een BePork certificaat, met een einddatum gelijk aan het lopende G040C certificaat, dus in 2023 of 2024.

Wat zijn de exacte voorwaarden van het BePork kwaliteitssysteem?

U kan op de website van Belpork vzw het BePork lastenboek voor varkenshouders downloaden. U zal zien dat dit gelijkaardig is aan het CodiplanPLUS lastenboek, met een paar bijkomende accenten wat betreft bioveiligheid, en een alternatief systeem voor Salmonella opvolging. Er is ook een zogenaamde duurzaamheidsmonitor aan gekoppeld, zodat in kaart kan gebracht worden welke inspanningen de varkenshouders nu al leveren om de duurzaamheid van de sector te verhogen.

Wat indien men niet wenst in te stappen in het nieuwe BePork kwaliteitssysteem?

Indien het CodiplanPLUS certificaat vervalt in de loop van 2021, kunnen nog tot de einddatum van dit certificaat varkens geleverd worden aan QS gecertificeerde slachthuizen, maar er is geen verlenging volgens het CodiplanPLUS lastenboek meer mogelijk.

Indien het CodiplanPLUS vervalt in 2022 of later, zal het certificaat definitief stopgezet worden op 31/12/2021.

Om de uitwisselbaarheid met QS gedurende 2021 te kunnen blijven garanderen, zullen op de bedrijven waar varkens afgemest worden en die zouden beslissen de overstap naar BePork niet te maken, de 12 bloedstalen die genomen worden in het kader van het Aujeszky onderzoek, bijkomende geanalyseerd worden op Salmonella. De kosten voor deze Salmonella analyses zijn net zoals voorheen ten laste van de betrokken varkenshouder.

Wat is het Codiplan Animal Welfare lastenboek?

Dit lastenboek verzamelt de wettelijke normen wat betreft dierenwelzijn. Dit maakte tot eind 2019 deel uit van de sectorgids voor de autocontrole voor de primaire dierlijke productie (G040C). Aangezien ondertussen de bevoegdheid voor dierenwelzijn overgeheveld werd van de Federale niveau naar de Gewesten, heeft Codiplan deze wettelijke dierenwelzijnsnormen verwijderd uit de laatste versie van de G040C, en overgebracht naar dit nieuw lastenboek. Dit lastenboek werd ook voorgelegd aan en goedgekeurd door de bevoegde Waalse en Vlaamse dienst voor dierenwelzijn. U kan het hoofdstuk varkens vinden op deze website, op de pagina met de documenten betreffende de dierlijke productie . De  inhoud hiervan is quasi onveranderd van wat in de vorige versie van de G040C stond.

Meer info

Voor alle info aangaande het nieuwe BePork lastenboek, verwijzen we u graag naar de website www.belpork.be/nl/bepork , of naar de helpdesk van de collega’s van Belpork, te bereiken via info@belpork.be of op het nummer 02 552 81 44.

Heeft u specifieke vragen betreffende het CodiplanPLUS uitdoofscenario of over Codiplan Animal Welfare, kan u terecht bij het secretariaat van Codiplan via info@codiplan.be.

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

24.11.2020

+lees verder

Publicatie van de versie 4.0 van de Vegaplan Standaard en de versie 2.0 van de Vegaplan Standaard Loonwerker

12.11.2020

Naar aanleiding van de goedkeuring van een nieuwe versie van de Sectorgidsen voor Primaire Plantaardige Productie en Loonwerk, publiceert Vegaplan nieuwe versies van de Vegaplan Standaarden Primaire Plantaardige Productie (versie 4.0) en Aannemers van Land- en Tuinbouwwerkzaamheden (versie 2.0). De nieuwe versies treden definitief in werking op respectievelijk 30 januari 2021 en 27 januari 2021.

Aangezien de Sectorgidsen integraal opgenomen zijn in de overeenkomstige Vegaplan Standaarden, heeft het FAVV dan ook de nieuwe versies van de Vegaplan Standaarden equivalent verklaard met de overeenkomstige Sectorgidsen G-040 en G-033. Dit betekent dat de Vegaplan gecertificeerde landbouwer of loonwerker een gecombineerd certificaat behaalt. Landbouwers genieten van de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage en een vermindering van de inspectiefrequentie door het FAVV indien alle productgroepen of activiteiten binnen hun bedrijf worden afgedekt.

Meer dan 16.000 landbouwers en 1.230 loonwerkers in België zijn reeds volgens de Vegaplan Standaard gecertificeerd.

Wijzigingen in de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie

De belangrijkste aanpassing aan de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie betreft de integratie van de nieuwe plantengezondheidswetgeving. Deze wetgeving bepaalt dat voortaan alle planten bestemd voor opplant die verhandeld worden tussen professionelen of via e-commerce van een plantenpaspoort moeten worden voorzien. Dit betekent concreet dat de producten die worden verhandeld met een wortel, en naast consumptie ook kunnen worden opgeplant, zoals kruiden of eetbare bloemen in pot, onder een nieuwe categorie “Groenten versmarkt paspoortplichtig (Gvmp)” vallen. Groenten voor consumptie die verkocht worden met perskluit (bijvoorbeeld sla, waterkers) zijn vrijgesteld van de paspoortplicht. Voor witloofwortelen is de paspoortplicht afhankelijk van de situatie: witloofwortelen geteeld in België voor de forcerie in België, voor eigen rekening of als contractteelt, zijn niet paspoortplichtig en vallen onder de productgroep “Industriegroenten akkerbouwmatig”. De witloofwortelen die worden verhandeld tussen professionelen of die in de handel worden gebracht tussen de lidstaten, worden gecategoriseerd onder de productgroep “plantgoed” en vereisen wel een plantenpaspoort. Operatoren die over een erkenning voor het afleveren van plantenpaspoorten beschikken dienen voortaan alle relevante informatie over de plantenpaspoorten te registreren en ten minste drie jaar bij te houden.

In aanvulling op de grondige herziening van het hoofdstuk waterkwaliteit vorig jaar, is nu bijkomend bepaald dat wanneer een loonwerker instaat voor water-gerelateerde handelingen en de loonwerker niet Vegaplan gecertificeerd is, de landbouwer de risicoanalyse van het gebruikte water moet opvragen. Dit is belangrijk om te waarborgen dat het water steeds aan de minimale waterkwaliteitsvoorwaarden zoals beschreven in de Vegaplan Standaard voldoet. De minimale waterkwaliteit gebruikt voor wassen van containers, kisten en palloxen is nu ook beschreven.

Om een beter zicht op de teeltrotatie te krijgen, in het bijzondere met betrekking tot de risicobeperkende maatregelen voor bijen in geval van gebruik van met neonicotinoïden behandeld zaadgoed, dient de teelthistoriek tot 5 jaar beschikbaar te zijn.

Daarnaast zijn er een aantal kleinere verduidelijkingen of aanvullingen uitgevoerd. De glasbreukprocedure werd aangevuld met te nemen maatregelen bij breuk van kwiklampen en hard plastic. Wanneer een landbouwer voorverpakte  producten verkoopt, gelden bepaalde etiketteringsvoorschriften. Deze wettelijke bepalingen zijn nu ook opgenomen in de Vegaplan Standaard. 

Wijzigingen in de Vegaplan Standaard voor loonwerkers

De aanpassingen aan de Vegaplan Standaard voor loonwerkers sluiten - indien van toepassing - aan bij de wijzigingen voor de Vegaplan Standaard voor landbouwers. Zo werd hier ook het hoofdstuk waterkwaliteit geïntegreerd, zoals dit eerder is gebeurd in de Vegaplan Standaard voor landbouwers. Indien de loonwerker het gecontracteerde werk of een deel hiervan aan een andere loonwerker uitbesteedt, moet deze loonwerker gecertificeerd zijn voor de Vegaplan Standaard voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken of gelijkwaardig met de scope die overeenkomt met de aangenomen activiteit. Daarnaast zijn er een aantal kleinere verduidelijkingen of aanvullingen uitgevoerd.

 

Nieuwe versies gelden definitief vanaf 27 en 30 januari 2021

 

De Vegaplan Standaard Loonwerk treedt in voege op 27 januari 2021, gevolgd door de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie op 30 januari 2021. Vanaf dan dienen alle audits volgens deze versies te gebeuren. Indien beide partijen er klaar voor zijn, kunnen de nieuwere versies echter reeds vroeger worden gebruikt. Het is dan ook aangeraden om zo snel mogelijk kennis te nemen van de nieuwe versie en ermee aan de slag te gaan.

De Vegaplan Standaarden alsook een overzicht van de wijzigingen zijn beschikbaar op de website vegaplan.be . Hier kan ook een handleiding worden geraadpleegd met pictogrammen, invullijsten en procedures om zich eenvoudig in orde te stellen met de vereiste vermeldingen en registraties. Tenslotte heeft elke gecertificeerde landbouwer toegang tot de databank waar hij zijn certificatiestatus kan raadplegen en hij zijn perceels-/teeltfiches kan beheren en delen met zijn afnemers. Er zal tegen januari 2021 ook een functie worden ontwikkeld die toelaat om een checklist op maat te genereren.

+lees verder

CIPC-reinigingsprocedure

29.10.2020

Er heerst onduidelijkheid over het feit of je als landbouwer op de Vegaplan teeltfiche moet aanduiden dat de CIPC reinigingsprocedure van de opslagloodsen werd uitgevoerd. 

 

Na zorgvuldige afweging, heet Vegaplan beslist om de controle op de uitvoering van de CIPC reinigingsprocedure niet op te nemen in de Vegaplan Standaard. In het kader van de Vegaplan certificering wordt dan ook niet gevraagd om op de teeltfiche aan te duiden dat de CIPC reinigingsprocedure uitgevoerd werd. De focus voor Vegaplan ligt op de controle op eventueel gebruik van chloorprofam in de aardappelbewaring. Bij audits zal er ook nadrukkelijk op worden gelet dat er geen CIPC meer wordt toegepast en dat eventuele overschotten correct als NBGM zijn opgeslagen in het fytolokaal. 

 

Dit neemt echter niet weg dat Vegaplan het belang van het uitvoeren van de CIPC reinigingsprocedure ( https://belpotato.be/_library/_files/NL_richtlijnen.pdf ) benadrukt. De afnemers zullen een schriftelijke bevestiging van de reiniging opvragen. Wij raden de landbouwers dan ook aan de bewijsstukken van de reiniging, zoals checklist en foto's, zorgvuldig te bewaren en aan de afnemers voor te leggen indien hierom gevraagd wordt. 

+lees verder

De zomer 2020 nieuwsbrief is beschikbaar!

24.07.2020

+lees verder

Persbericht Fegra-Belpotato.be: CIPC

23.06.2020

Wees voorzichtig bij het bewaren van granen in magazijnen waar voorheen aardappelen gestockeerd werden!

Ten gevolge van de COVID-19 pandemie zakte de consumptie van aardappelen drastisch. Daardoor zullen sommige producenten de oude oogst aardappelen langer moeten stockeren. Gezien de weersomstandigheden van de voorbije weken wordt de graanoogst dan weer vroeger verwacht. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor een grondige reiniging van de magazijnen.

Belpotato.be en Fegra vestigen graag de aandacht op de mogelijke gevolgen van het gebruik van CIPC. Er moet rekening gehouden worden met de nawerking van CIPC in opslagfaciliteiten en installaties, alsook met het risico op onvrijwillige kruisbesmetting.

Als onderdeel van het sectorale bemonsteringsplan van Fegra zijn er elk jaar verschillende meldingen met betrekking tot het overschrijden van chloorprofam in granen. De maximale residulimiet in granen komt overeen met de minimumwaarde, namelijk 0,01 ppm. Een overschrijding kan leiden tot de vernietiging van de volledige partij granen.

Daarom vestigen wij uw aandacht op het feit dat opslag van granen in een magazijn waarin met CIPC behandelde aardappelen gestockeerd werden (zelfs in de voorgaande jaren), niet geschikt is.

Ter herinnering: de Vegaplan-certificering vereist dat de opslag van granen in magazijnen waar voorheen aardappelen in gestockeerd werden, wordt gemeld aan de koper van de partij granen (inclusief de toepassing van CIPC). Apparatuur voor het behandelen van aardappelen (bijv. transportbanden) mag niet gebruikt worden voor het behandelen van granen. Dit is een vereiste (niveau 1) voor het bekomen van het certificaat.

Indien het niet mogelijk is om graan in een ander magazijn op te slaan, adviseren wij u contact op te nemen met uw handelaar om te bekijken in hoeverre het graan direct aan hem geleverd kan worden.

Let op, graanhandelaren hebben steeds het recht om een ​​verklaring op erewoord te vragen waarin staat dat de geleverde granen niet zijn opgeslagen in een magazijn waar voorheen aardappelen gestockeerd werden die behandeld zijn met CIPC.

+lees verder

59% van de Belgische landbouwers en meer dan 1.200 loonwerkers zijn gecertificeerd voor de Vegaplan Standaard in 2019

18.06.2020

In 2019 zijn meer dan 17.000 landbouwers gecertificeerd voor Vegaplan, waarvan 15.800 in België, d.i. 59% van de landbouwers met ten minste één plantaardige primaire activiteit (certificeringspercentage op basis van cijfers van de FOD Economie 2018).  Dit percentage stijgt zelfs tot meer dan 70% voor de provincies Waals-Brabant, Henegouwen en West-Vlaanderen. 

                                                                                                         

Meer dan 1.200 aannemers van land- en tuinbouwwerken zijn Vegaplan gecertificeerd in 2019. In het hele land kan u een Vegaplan gecertificeerde landbouwer vinden, zoals getoond op de map hiernaast . Overal in België is het dus mogelijk om met een gecertificeerde aannemer te werken.

 

 

 

 

 

Vegaplan Standaard 3.0

Het voorbije jaar is gekenmerkt door de lancering van versie 3.0 van de Vegaplan Standaard in september 2019. De grootste aanpassing hierbij was de herwerking van het hoofdstuk rond waterkwaliteit. De benadering is praktijkgericht opgebouwd en de landbouwer kan aan de hand van hulpdocumenten gemakkelijk zijn weg vinden om de minimale waterkwaliteit te bepalen die zijn product vereist.

Een nog krachtiger databank

Essentieel voor het functioneren van ons kwaliteitssysteem is een up-to-date en performante databank waarin alle certificatiegegevens op een veilige manier worden verzameld en beheerd. Vegaplan heeft dan ook geïnvesteerd in een vernieuwing van zijn databank. De nieuwe web-gebaseerde toepassing is in het eerste kwartaal van 2019 met vele nieuwe functionaliteiten online gegaan.

Voortzetting van de internationale erkenning van Vegaplan

Op internationaal vlak werd de “goud” score uitgebreid naar de categorie “groenten en fruit versmarkt”.

2019 is een succesvolle jaar voor Vegaplan. 

In ons jaarverslag vindt u een overzicht van onze belangrijkste verwezenlijkingen en successen voor 2019 en onze vooruitzichten voor het jaar 2020.

Raadpleeg ons jaarverslag online door op de volgende link te klikken.

Wij wensen u een uitstekende lezing!

+lees verder

Pagina's