Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Hieronder vindt u een kort overzicht van onze ontstaansgeschiedenis en de belangrijkste wapenfeiten.
2022
 • Het CodiplanPLUS Rund lastenboek, die integraal deel uitmaakt van de Belbeef Standaard, is bijgewerkt tot een nieuwe versie 4.0. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft het dierenwelzijn, aangezien de wettelijke voorschriften die al in de vorige versie stonden, zijn geharmoniseerd met die van het Codiplan Animal Welfare, hoofdstuk Rundvee. De opvolgingsperiode voor koeien, nog steeds 75 dagen, kan nu worden gesplitst over twee gecertificeerde beslagen. De registratie van antibiotica door de dierenarts moet gebeuren via Bigame in Wallonië of AB-Register in Vlaanderen. Het bemonsteringsplan is nu gericht op traceerbaarheidsoefeningen via DNA-analyse.
 • Als gevolg van de regionalisering van de bevoegdheden op het gebied van dierenwelzijn zijn de eisen van de regelgeving inzake dierenwelzijn, die voorheen waren opgenomen in de sectorgids G040-Module C, overgebracht naar het lastenboek "Codiplan Animal Welfare" (afgekort als "CAW"). Alle hoofdstukken voor de verschillende soorten zijn goedgekeurd door het Waalse en het Vlaamse Gewest. Het is nu dus mogelijk uw runderen, varkens, vleeskalveren, pluimvee, eenhoevigen, konijnen, loopvogels en kleine herkauwers te laten certificeren voor dierenwelzijn.

 

2021

Vanaf 1 januari 2021 zijn de lastenboeken CodiplanPLUS Varkens en Certus samengevoegd tot een kwaliteitssysteem met de naam BePork, dat als hoofddoelstelling heeft de nieuwe norm te worden voor Belgisch kwaliteitsvarkensvlees. Alle schakels in de productieketen zijn geïntegreerd. Autocontrole (G040-Module C) en dierenwelzijn (Codiplan Dierenwelzijn, hoofdstuk Varkens) vormen de wettelijke basis van het kwaliteitssysteem BePork en blijven onder toezicht staan van Codiplan vzw. De extralegale bepalingen inzake diergezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid worden beheerd door BelPork vzw. 

2020
 • In 2018 lanceerde Vegaplan een gratis teeltfiche voor alle gecertificeerde landbouwers. Voor dit teeltseizoen zijn er enkele interessante functionaliteiten bijgekomen. Percelen die in de verzamelaanvraag werden ingegeven kunnen nu eenvoudig worden geïmporteerd in de Vegaplan teeltfiche, wat een grote tijdsbesparing oplevert. De uitwisseling van perceelsgegevens is in samenwerking met de Vlaamse en Waalse overheden tot stand gekomen.
 • Naar aanleiding van de goedkeuring van een nieuwe versie van de Sectorgids voor Primaire Plantaardige Productie, publiceert Vegaplan een nieuwe versie van de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie (versie 4.0). De belangrijkste aanpassing aan de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie behelst de integratie van de nieuwe plantengezondheidswetgeving. Deze wetgeving bepaalt dat voortaan alle planten bestemd voor opplant die verhandeld worden tussen professionelen of via e-commerce van een plantenpaspoort moeten worden voorzien.
 • Naar aanleiding van de goedkeuring van een nieuwe versie van de Sectorgids voor de loonwerkers, publiceert Vegaplan een nieuwe versie van de Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken (versie 2.0). Dit werd hier ook het hoofdstuk waterkwaliteit geïntegreerd, zoals dit eerder is gebeurd in de Vegaplan Standaard voor landbouwers. Indien de loonwerker het gecontracteerde werk of een deel hiervan aan een andere loonwerker uitbesteedt, moet deze loonwerker gecertificeerd zijn voor de Vegaplan Standaard voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken of gelijkwaardig met de scope die overeenkomt met de aangenomen activiteit.
 • CodiplanPLUS Varkens gaat op in het ééngemaakt kwaliteitssysteem BePork. Het BePork-kwaliteitslabel bouwt verder op de wetgeving: de autocontrole (G040C) en de wettelijke bepalingen rond dierenwelzijn, vervat in het Codiplan Animal Welfare lastenboek. Daar legt BePork bijkomende bovenwettelijke eisen bovenop rond duurzaamheid, dierenwelzijn en diergezondheid.
2019
 • Vegaplan introduceert de Vegaplan Standaard NET, een lastenboek voor de sierteeltsector: na de eetbare teelten biedt Vegaplan nu ook voor de niet-eetbare teelten (sierteelt en boomkwekerij) een standaard aan: de Vegaplan Standaard NET (voor Niet-Eetbare Teelten). Met de Vegaplan Standaard NET kan worden voldaan aan zowel de wettelijke vereisten onder de bevoegdheid van het FAVV als de gewestelijke overheden en dit in één enkele driejaarlijkse audit. Uniek voor deze standaard is dat zowel de handel als de productie opgenomen zijn. Daardoor kunnen ook producenten van siergewassen die naast productie ook aan handel doen, zich laten certificeren en kans maken op de bonus (verlaagde jaarlijkse FAVV–heffing).
 • Versie 3.0 van de Vegaplan Standaard gepubliceerd: eén van de belangrijkste ingrepen in versie 3.0 is de grondige herwerking van de eisen voor het water dat gebruikt wordt in voor-en na-oogst activiteiten. Nieuw is ook de integratie van een nieuw hoofdstuk ‘export naar derde landen’. Ter voorkoming van aardappelziektes en -plagen werden ook de fytosanitaire eisen voor pootgoed aangescherpt. Op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) werden een reeks aanpassingen uitgevoerd en nieuwe eisen opgenomen.
 • SAI: de Vegaplan Standaard heeft in het kader van de benchmarking met de duurzaamheidsevaluatie tool van SAI nu ook de score “gold” behaald voor de scope “groenten versmarkt en fruit”.
 • Validatie van de versie 2.0 van de Sectorgids G-040 module C Primaire dierlijke productie: Sinds het in voege treden van de laatste versie van de G040 module C in 2012, is er veel veranderd. Wetgeving werd aangepast, nieuwe regelgeving werd van kracht, dierenwelzijn valt niet meer onder de bevoegdheid van het FAVV maar onder die van de Gewesten.
2018
 • Sinds 2018 stelt Vegaplan een gratis elektronische teeltfiche ter beschikking van de gecertificeerde landbouwers die zij direct kunnen delen met hun afnemers. Deze teeltfiche betekent voor de landbouwers dus een handig instrument dat hen heel wat tijd kan besparen. Voor de afnemers biedt de elektronische teeltfiche dan weer een garantie op homogeniteit van het product een een efficiënter beheer van haar leveranciers. 
 • Een laatste verwezenlijking van Vegaplan voor 2018 was het afwerken van de Vegaplan Standaard Niet-Eetbare Tuinbouwproducten of Vegaplan Standaard NET. Zo omvat deze niet alleen de eisen die van toepassing zijn op de productie en de handel van sierplanten zoals deze door het FAVV worden bepaald, maar ook de maatregelen rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en de kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal onder bevoegheid van de gewesten. 
 • Tenslotte verwelkomde Vegaplan in 2018 de organisaties Fresh Trade Belgium (de beroepsfederatie voor bedrijven actief in de sector fruit en groenten) en AVBS (de beroepsvereniging voor de Vlaamse sieteelt en groenvoorzienning) als nieuw leden. 
2017
 • GLOBALG.A.P. aanvaardt begin februari 2017 versie 1.0 van de Vegaplan Standaard loonwerk
 • Erkenning van het Vegaplan systeem door SAI: score "Goud" werd behaald. Dankzij dit optimale resultaat en de hoge overeenstemming met FSA (Farm Sustainability Assessment) beschouwt Unilever de Vegaplan Standaard als integraal conform met de principes van duurzame ontwikkeling. 
 • In juni 2017 organiseert Vegaplan een seminar over "Vegaplan-certificering, een antwoord op duurzaamheid ?". Bij deze gelegenheid wordt het rapport 'duurzaamheid' gepubliceerd met de resultaten van de studie van individuele checklists. Het benadrukt de inspanningen van zogenaamde 'conventionele' landbouwbedrijven op het gebied van duurzame ontwikkeling. 
 • CodiplanPLUS Rund: Nieuwe versie van het lastenboek gepubliceerd op 7 april 2017. Dit lastenboek maakt integraal deel uit van de Belbeef Standaard, waarin ook de voorwaarden voor o.a. de slachthuizen en uitsnijderijen zijn opgenomen. 
 • Nieuwe versie van het dierlijke luik van de Sectorgids primaire productie ingediend bij het FAVV. Ten opzichte van de huidige nog geldende versie is tal van nieuwe wetgeving opgenomen, zoals bijvoorbeeld het diergeneesmiddelengebruik en de registratie ervan, en verwijzing naar de AMCRA-gidsen voor een verhoogde bioveiligheid verminderd antibioticagebruik. 
2016
 • Het CodiplanPLUS Rund lastenboek maakt deel uit van de Belbeef Standaard (vroeger gekend als het "Generiek Lastenboek Rund (GLR)"). 

Erkenning van het Vegaplan-systeem door het internationale platform SAI: de Vegaplan Standaard werd met de FSA-tool (Farm Sustainability Assessment) vergeleken en heeft in het voorjaar 2016 hierbij de score "zilver" voor alle akkerbouwmatige teelten (suikerbieten, aardappelen, cichorei, granen en industriegroenten). 

 • De IKKB Standaard 'loonwerker' verandert van naam en wordt de Vegaplan Standaard 'loonwerker'. Zoals de Vegaplan Standaard voor PPP neemt de Vegaplan Standaard voor 'loonwerkers' volledig de Sectorgids op (in dit, de G-033), evenals IPM-maatregelen voor een duurzaam gebruik van pesticiden en maatregelen betreffende de duurzame ontwikkeling. 
2015
 • Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard (versie 2.0 dd 02.09.2015) en de Sectorgids G-040 voor de primaire productie G-040 (module A 'Plantaardige productie' en B 'Ruwvoeder' - versie 2.0 dd 02.09.2015).
 • Met het oog op de verbetering van de communicatie heeft Belbeef om de naam "Generiek Lastenboek Rundvee" aan te passen naar "Belbeef Standaard".
 • Het uitwisselbaarheidsakkoord met QS in het kader van het lastenboek CodiplanPLUS Varkens verlengd tot eind 2017.
 • Lancering van het lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn, dat enkel eisen betreffende dierenwelzijn opneemt.
 • In januari 2015 heeft Vegaplan de score "brons" gehaald (=100% conformiteit tegenover de "essentiële" vragen en 75% van de "basisvragen" voor de erkenning door het SAI platform (Sustainable Agriculture Initiative).
2014
 • Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard (versie 1.1 dd 06.10.2014) en de Sectorgids G-040 voor de primaire productie G-040 (module A 'Plantaardige productie' en B 'Ruwvoeder' - versie 1.1 dd 30.10.2013).
 • De IKKB Standaard verandert van naam en wordt uitgebreid met een luik duurzaamheid. Het lastenboek gaat voortaan onder de naam Vegaplan Standaard door het leven.
2013
 • Op 1 juli, lancering van het lastenboek Codiplan­­PLUS Rund. Dit lastenboek maakt integraal deel uit van het Generiek Lastenboek Rundvee (GLR) en biedt markttoegang aan de veehouders.
2012
 • De Sectorgidsen voor de primaire dierlijke en plantaardige productie worden samengevoegd. Er wordt een module Sierteelt toegevoegd. Vanaf nu is er voor de volledige primaire productie één Sectorgids: De gids G-040.
2010
 • In februari sluiten QS en Codiplan een akkoord over de gelijkwaardigheid van QS en CodiplanPLUS Varken.
2009
 • Om tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen te komen, dit zowel op het administratieve als het inhoudelijke vlak, beslissen Vegaplan en Codiplan om nauwer samen te werken via een "Back Office".
 • De eerste Sectorgids voor Loonwerkers wordt goedgekeurd door het Voedselagentschap.
2008
 • De eerste versie van de Sectorgids voor de Primaire Dierlijke productie wordt goedgekeurd.
 • In september bereiken Vertegenwoordigers van OVPG en het "Akkerbouw Certificeringsoverleg" een akkoord over de wederzijdse acceptatie van de Belgische IKKB Standaard en het Nederlandse VVAK.
2007
 • In februari ondertekenen OVPG/Landbouw-Service en Stiching Pro aCT een samenwerkingsovereenkomst waarin de gelijkwaardigheid van de IKKB Standaard en VKL (Voedselkwaliteit Loonwerk) voor loonwerkers werd bekrachtigd.
 • Vegaplan sluit in november een akkoord voor wederzijdse erkenning met Q & S in Duitsland. De samenwerking is in de daarop volgende jaren enkel intensiever geworden.
2006
 • Voor de ontwikkeling en het beheer van een sectorgids voor de dierlijke productie richten de landbouworganisaties de vzw Codiplan op.
 • Eerste Sectorgids Autocontrole Primaire Plantaardige Productie wordt ontwikkeld op basis van de bestaande IKKB Standaard en wordt in juli goedgekeurd door het Federaal Voedselagentschap.
2005
 • Oprichting van de vzw OVPG.
 • In samenwerking met Landbouw-Service wordt een IKKB Standaard voor Loonwerkers uitgeschreven en gepubliceerd.
2004
 • Eerste IKKB Standaard voor Aardappelen, Groenten en Fruit wordt gepubliceerd. Deze Standaard is gemaakt op basis van bestaande lastenboeken voor afzonderlijke teelten. Voor het eerst kunnen landbouwers hun aardappelen, groenten en fruit certificeren door middel van één enkel certificaat dat voor 3 jaar geldig is. In de volgende jaren zal het toepassingsgebied van de Standaard steeds verder uitgebreid worden.
2003
 • Oprichting van de vzw Vegaplan.be door Agrofront en OVPG. De vzw is voortaan de beheerder van alle lastenboeken.
2002
 • In Meise ondertekenen de voorzitters van OVPG en Agrofront een intentieverklaring waarbij zij zich engageren om één, bottom-up georganiseerd, kwaliteitsborgingssysteem op te zetten voor de volledige sector.
1999
 • De verwerkers van en handelaars in primaire plantaardige productie organiseren zich in de feitelijke vereniging OVPG (Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in de Plantaardige Grondstoffen en producten). Ze bespreken met de landbouworganisaties de mogelijkheid om een kwaliteitsborgingssysteem op te starten.